Photo: Takumi Ota Photography
Copyright 2018: Sasaki Architecture
Back to Top