Photo: Takumi Ota Photography
Copyright 2019 Sasaki Architecture