Copyright 2019 Sasaki Architecture and YTRO Design Institute
Photo: Ryuichi Sasaki for Sasaki Architecture
            Bauhaus Neo