COPYRIGHT 2019 SASAKI ARCHITECTURE AND YTRO DESIGN INSTITUTE
PHOTO: RYUICHI SASAKI FOR SASAKI ARCHITECTURE, BAUHAUS NEO
Back to Top